Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO). Dlatego też pragniemy zaprezentować kilka informacji uszczegóławiających owe zasady.

Bank Spółdzielczy w Gryfinie pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

 1. Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane

  Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Bank Spółdzielczy w Gryfinie, z którym można się kontaktować:

  • osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku,
  • listownie na adres: Centrala Banku Spółdzielczego w Gryfinie, ul. Niepodległości 24, 74-100 Gryfino,
  • mailowo: iodo@bsgryfino.pl

  Bank Spółdzielczy w Gryfinie z dniem 06.08.2018 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

  • Małgorzata Kois
  • Bernadeta Gronowska
  • Jacek Rembikowski

  Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Małgorzata Kois, a wszelkie uwagi mogą Państwo kierować:

  • listownie na adres: Centrala Banku Spółdzielczego w Gryfinie, ul. Niepodległości 24, 74-100 Gryfino
  • mailowo: iodo@bsgryfino.pl
  • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.

 2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

  Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

  Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, monitoring kredytowy, obsługa płatności, czy obsługa ubezpieczeń.

  Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.

  W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

  Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

  Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnych do których należą przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz jak każde inne przedsiębiorstwo Bank podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.

  Ponadto Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.

 3. Prawa Klienta

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

  Dane mogą i są przetwarzane:

  • w celu realizacji umowy,
  • na podstawie litery prawa,
  • na podstawie zgody klienta.

  Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

  W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

  W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Komu dane są przekazywane

  Dane są przekazywane podmiotom z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich:

  • BIK SA, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa i za jego pośrednictwem innym instytucjom finansowym,
  • INFOMONITOR BIG SA, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa i za jego pośrednictwem innym instytucjom finansowym,
  • KRD BIG SA, ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław i za jego pośrednictwem innym instytucjom finansowym,
  • NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
  • ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa,
  • SGB-BANK SA, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań i za jego pośrednictwem innym Bankom Spółdzielczym,
  • Concordia Polska TUW S.A. ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań,
  • WTUŻiR Concordia Capital S.A., ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań,
  • Instytucje dokonujące rozliczeń transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych i kredytowych,
  • Uczestnicy Centralnej informacji: banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie: www.centralnainformacja.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

  Bank Spółdzielczy w Gryfinie oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych klientów do Państw trzecich.

 5. Czas przetwarzania

  Czas przetwarzania generalnie zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

  • Prawa bankowego,
  • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
  • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
  • Kodeks cywilny.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Bank Spółdzielczy 2014 roku
Średnie kursy walut NBP z dnia: 2021-10-27
EUR 1 EUR 4,6165
USD 1 USD 3,9815
CHF 1 CHF 4,3362
GBP 1 GBP 5,4640
300 dla ucznia     |     500 plus
500 plus 300 dla ucznia
INFORMACJE DODATKOWE
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Generali Zastrzeżenia kart Dbaj o bezpieczeństwo w sieci
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z niej oznacza ich akceptację. Akceptuję | Więcej informacji